Privacyverklaring

Ingangsdatum : 01-Jan-2020
Laatst bijgewerkt: 01-June-2024

1. Inleiding zamalia experience privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Zamalia Experience. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een Zamalia Experience account aanmaakt of een Zamalia Experience product aanschaft. Wij leggen u duidelijk uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoelang deze bewaard blijven en wat precies het doel van de gegevensverwerking is. Daarnaast geven we duidelijk inzicht in hoe u gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking.

Wat doet zamalia experience precies?

Zamalia Experience biedt u een verscheidenheid aan CBD en HHC producten. Al onze producten zijn van de hoogste kwaliteit en worden uitsluitend gemaakt door een gecertificeerde producent.

Wij hebben gekozen voor een uitgebreide privacyverklaring omdat wij in verschillende situaties persoonsgegevens (laten) verwerken. Er zijn vaak situaties waarbij Zamalia Experience uw persoonsgegevens moet verzamelen en verwerken/gebruiken. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe u uw wensen ten aanzien van de omgang met uw persoonsgegevens aan ons kenbaar kunt maken. Zamalia Experience neemt uw privacy zeer serieus en zal persoonsgegevens op een veilige manier gebruiken en verwerken.

Alle artikelen in deze privacyverklaring voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. (General Data Protection Regulation GDPR wetgeving). Deze Europese privacywetgeving is sinds25 mei 2018 van toepassing in Nederland. Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 toepasselijk in Nederland.

Heeft u het idee dat er niet op correcte wijze wordt omgegaan met uw persoonsgegevens?

Dan kunt u direct contact opnemen met Zamalia Experience! [email protected]

2. Categorieën persoonsgegevens

Voor ons is het noodzakelijk bepaalde persoonsgegevens op te vragen om onze klanten en gebruikers zo goed mogelijk te kunnen helpen. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon, zoals u als consument. De persoonsgegevens die wij (over het algemeen) opvragen:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres;
– Adresgegevens.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden opgegeven voor verwerking door Zamalia Experience.

3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking

Op grond van de AVG wetgeving hebben wij rechtmatige grondslagen opgesteld, voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Een grondslag is de basis waarop wij uw gegevens verwerken.

Artikel 6 lid 1 sub a, sub b en sub c van de AVG zijn van toepassing op Zamalia Experience: de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gedaan op basis van toestemming,omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Zamalia Experience of omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 13 lid 1 sub c van de AVG schrijft ons vervolgens voor om duidelijk aan te geven voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens bestemd zijn. De verwerkingsdoeleinden kunnen worden gezien als de concrete doelen van verwerking. Hieronder volgt daarom een overzicht met verschillende verwerkingsdoeleinden.

Er zijn een aantal doelen waar Zamalia Experience uw persoonsgegevens voor verzamelt:

3.1 Gebruik Zamalia Experience website en account

Voor het gebruik van de Zamalia Experience website dient u aan te geven de leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben.

U kunt bij Zamalia Experience een online account aanmaken. Met dit account kunt u bijvoorbeeld uw bestellingen bijhouden. Om een account aan te maken dient u in ieder geval uw e-mailadres op te geven. U kunt zelf extra informatie aan het account toevoegen, waaronder uw betaalgegevens en adres. Het is in geen geval verplicht om deze extra informatie op te slaan in uw account.

3.2 Contact opnemen

Indien u op enige wijze contact heeft opgenomen met Zamalia Experience, worden de door u opgegeven gegevens bewaard en gebruikt voor het verloop van verder contact. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat u een e-mail heeft verzonden aan Zamalia Experience. In dit geval worden uw naam (indien opgegeven) en uw e-mailadres samen met mogelijke andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt verwerkt.
Dit geldt eveneens voor contact dat betrekking heeft op het klachtenbeleid van Zamalia Experience.

3.3 Plaatsen bestelling

Wanneer u een bestelling plaatst bij Zamalia Experience is het noodzakelijk dat bepaalde gegevens worden verwerkt. Voordat een bestelling afgerond wordt, dient u in ieder geval uw voor- en achternaam, e-mailadres, woon-/bezorgadres en betaalgegevens aan ons door te geven.

3.4 Verzending product

Voor de verzending van een product worden dezelfde persoonsgegevens verzameld als weergegeven in ‘plaatsen bestelling’ (i.e in Engels “place order”. Immers wordt hiervoor hetzelfde proces gebruikt.

3.5 Administratie

Zamalia Experience staat ervoor in dat de boekhouding op een volledige en gedegen wijze geschiedt. Daarnaast voldoet onze boekhouding altijd aan de wettelijk gestelde eisen. Om hieraan te voldoen kan het zijn dat bepaalde gegevens vereist zijn voor verwerking. Er worden nooit meer gegevens verwerkt dan de gegevens opgegeven tijdens het plaatsen van een bestelling.

4. Periode van opslag

Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken. Volgens artikel 13 lid 2 sub a van de AVG , moeten wij vervolgens aangeven wat de opslagperiode van persoonsgegevens is.

Toelichting:

4.1 Contact opnemen

Indien u eenmalig contact hebt opgenomen worden de door u verstrekte gegevens bewaard voor een termijn van maximaal 2 jaar, nadat het laatste contactmoment heeft plaatsgevonden. Indien het contactmoment overloopt in een ander verwerkingsdoel, wordt de termijn aangehouden van het desbetreffende doel. Indien de contact opname betrekking heeft op een retournering kan de bewaartermijn langer zijn dan hierboven aangegeven. Dit geldt alleen indien de retournering administratieve werkzaamheden met zich meebrengt.

4.2 Plaatsen bestelling

Wanneer u een bestelling plaatst worden uw gegevens bewaard voor maximaal 2 jaar, tenzij deze gegevens bestemd zijn voor de administratie van Zamalia Experience. Deze termijn vindt u onder het kopje ‘administratie’ van dit hoofdstuk.

4.3 Verzending product

Voor de verzending van een product worden dezelfde termijn gehanteerd als weergegeven bij “plaatsen bestelling”.

4.4 Administratie

Voor de administratie van Zamalia Experience zijn wij verplicht om gegevens te bewaren voor een minimale periode van 7 jaar, als gesteld door de Belastingdienst.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

Zamalia Experience deelt persoonsgegevens met derde partijen: dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. In alle gevallen zal Zamalia Experience zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG wetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG

Om de beste service te garanderen vanuit Zamalia Experience, werken wij samen met bepaalde externe partijen. Denk hierbij aan partijen die onze financiële zaken regelen. Hieronder bieden wij u een overzicht van externe partijen die persoonsgegevens van u ontvangen.

Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van u ontvangen:

Om te voldoen aan onze belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift delen wij de benodigde persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Zamalia Experience maakt gebruik van derden voor het uitvoeren van de diensten. Denk onder andere aan de leveranciers. Deze partijen gebruiken alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens.

De webdesigner heeft mogelijk inzicht in bepaalde gegevens. Dit zijn alleen gegevens die betrekking hebben op de werking van de website.

6. Beveiliging

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde personen binnen Zamalia Experience. De apparaten waarmee uw gegevens zijn geopend, zijn vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke apparaten, zoals computers, laptops en mobiele telefoons.

Ook wordt uw bezoek aan de Zamalia Experience website beveiligd door ‘’HTTPS’’ beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met Zamalia Experience privé is. Hiermee zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens tijdens websitebezoek veilig blijven.

Volledigheidshalve, meer informatie over online beveiliging waar Zamalia Experience gebruik van maakt:

7. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Hieronder geven we u een duidelijk overzicht van de rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en ons gebruik/verwerking hiervan. Hoewel we bij Zamalia Experience op minimale wijze persoonsgegevens verzamelen en verwerken, vinden wij het belangrijk u te wijzen op de rechten die u in het kader van de AVG heeft.

a. Recht op inzage (artikel 15 AVG)

Je hebt het recht om op elk moment je persoonlijke gegevens op te vragen die door Zamalia Experience zijn verwerkt en opgeslagen. Stuur hiervoor een e-mail naar [email protected]. Je krijgt dan een duidelijk overzicht van je gegevens.

b. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Kloppen uw gegevens (die wij in bewaring hebben) niet meer of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door Zamalia Experience.

c. Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

Volgens de AVG heeft u het recht, indien redelijk en mogelijk, Zamalia Experience te verzoeken gegevens over te dragen aan een andere partij.

d. Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

U heeft in bepaalde gevallen het recht om Zamalia Experience te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op. In de volgende situaties moet Zamalia Experience uw persoonsgegevens vernietigen:

Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

e. Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u van mening bent dat Zamalia Experience niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens is omgegaan. Dat kan via deze link (vanaf januari 2021 bestaat er geen Engelse versie). De Autoriteit Persoonsgegevens handelt uw klacht dan af.

f. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gegevensgebruik. Zeker in het geval van ‘direct marketing’.

Gebruik maken van bovenstaande rechten?

Een e-mail aan [email protected] is in de meeste gevallen al genoeg om gebruik te maken van uw rechten. Twijfelen wij eraan of u daadwerkelijk degene bent wie u beweert te zijn? Dan hebben wij de mogelijkheid u te verzoeken een kopie van uw identiteitsbewijs aan te leveren.

Hierbij vragen we u altijd om een kopie van het identiteitsbewijs, op de manier als voorgeschreven door de Rijksoverheid.
Echter zal in de meeste gevallen een minder ingrijpende wijze van identiteitsachterhaling voldoende zijn.

8. Plichten

Zamalia Experience verwerkt uw persoonsgegevens, zoals aangegeven, op grond van een gerechtvaardigd belang. uw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het kopen en leveren van onze producten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Zamalia Experience de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is uw persoonsgegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd door wijziging van onze privacyverklaring. Raadpleeg deze daarom regelmatig.

Zamalia Experience behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Zamalia Experience dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Zamalia Experience. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.


Heeft u vragen over ons privacybeleid?

Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

Zamalia Experience
Staalstraat 26
1011 JM Amsterdam
Nederland

KvK (Kamer van Koophandel) nummer: 80383270
e-mail: [email protected]