Algemene Voorwaarden

In dit document treft u de Algemene Voorwaarden van Zamalia Experience. In eerste instantie wijst Zamalia Experience alle Algemene Voorwaarden van andere Partijen van de hand, tenzij dit bij Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald.
Tevens kunt u geen andere rechten ontlenen dan in deze Algemene Voorwaarden weergegeven.

1. Bedrijfsgegevens

Verkoper is gevestigd aan de Staalstraat 26 te Amsterdam, postcode 1011 JM.
Zamalia Experience is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Zamalia Experience with number 80383270.

Hebt u vragen over onze Algemene Voorwaarden? Dan kunt u ons via de onderstaande gegevens bereiken:

Zamalia Experience
Staalstraat 26
1011 JM Amsterdam
Nederland

KvK (Kamer van Koophandel) nummer: 80383270
email: [email protected]

2. Definities

 • Dag: kalenderdag;
 • Digital inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Verkoper: Zamalia Experience, zoals weergegeven in artikel 1
 • Consument: ieder natuurlijk persoon welke een product afneemt van Verkoper, onder natuurlijk persoon wordt tevens verstaan: ‘eenieder die een product afneemt niet handelend vanuit beroep of bedrijf’
 • Product: goederen zoals aangegeven op de website of in de fysieke locatie van Verkoper, bestemd voor verkoop. Hieronder begrepen CBD producten;
 • Winkel: de fysieke verkoopruimte van Verkoper, waar Producten door Verkoper aangeboden en verkocht worden;
 • Website: de digitale verkoopruimte van Verkoper https://zamalia-experience.com/.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen Verkoper en Consument tot stand komt;
 • Partijen: Verkoper en Consument tezamen genoemd;
 • Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze formulering.

3. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden van Verkoper zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Verkoper en Consument. Enkel wanneer door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van Verkoper niet van toepassing.
 2. Indien er op enige wijze wordt afgeweken van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen hun gelding houden.
 3. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen
 4. De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen Verkoper en Consument.

4. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst houdt in de (ver)koop van een Product, in relatie tot CBD, tussen Partijen, aangeboden door Verkoper.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding ex. artikel 6:217 BW.
 3. Het aanbod bestaat uit Producten zoals getoond op de website of in de Winkel van Verkoper.
 4. Het aanbod in de Winkel en de Website kunnen redelijkerwijs van elkaar verschillen. U kunt geen rechten ontlenen aan een dergelijk verschil.
 5. Indien Consument overgaat op aanschaf van een door Verkoper aangeboden Product geldt de aanschaf als aanvaarding van de Overeenkomst.
 6. Eigendom van het Product gaat over op Consument op het moment dat het volledige bedrag is voldaan in de Winkel van Verkoper of indien het Product via de Website is aangeschaft, op het moment dat het Product is afgeleverd en redelijkerwijs in bezit is van Consument of een door Consument aangewezen derde.
 7. Prijzen voor Producten zijn zoals weergegeven op de website of in de Winkel van Verkoper en inclusief BTW.
 8. Consument dient minimaal 18 jaar te zijn, voordat deze een Product kan aanschaffen.
 9. Consument dient voor betreding van de Website te verklaren over de minimumleeftijd van 18 jaar te beschikken.
 10. Bij betreding van de Winkel dienen personen van jonger dan 18 jaar, vergezeld te zijn door een meerderjarig persoon
 11. Voor de aanschaf van een Product in de Winkel is het Verkoper gerechtigd om een bewijs van meerderjarigheid te vragen en deze in te zien.
 12. Bij weigering van het tonen van het in artikel 4 lid 11 gevraagde bewijs, zal Verkoper weigeren de Overeenkomst af te sluiten en/of het Product aan Consument te overhandigen.
 13. Het staat Partijen in geen geval vrij om eenzijdig de Overeenkomst of gedeeltes van de Overeenkomst te wijzigen.
 14. Verkoper geeft nimmer enige vorm van garanties betreffende de werking van het Product.

5. Levering

 1. Consument voldoet het volledige aankoopbedrag, voordat het via de Website aangeschafte Product wordt verzonden.
 2. Het aankoopbedrag dient volledig voldaan te worden op de via de website aangegeven wijze, voordat het Product wordt verzonden.
 3. De kosten voor verzending vallen voor rekening van Consument. Deze kosten dienen tegelijkertijd met het aanschafbedrag van het (/de) product(en) voldaan te worden.
 4. De hoogte van de verzendkosten wordt tijdens de bestelprocedure aangegeven. Consument kiest zelf de wijze van verzending.
 5. Verzending en levering gebeuren altijd naar/op het door Consument aangegeven adres. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor (financiële) schade ontstaan door foutieve opgave van adresgegevens. Consument is altijd verantwoordelijk voor opgave van de juiste gegevens.

6. Retournering website

 1. Indien een Product via de website van Verkoper is aangeschaft, heeft Consument het recht om het Product binnen een periode van 14 dagen, zonder opgaaf van redenen te retourneren.
 2. Retournering dient te gebeuren naar het op de website aangegeven adres of, indien aanwezig, op het retourneringsformulier aangegeven adres.
 3. Het Product dient ongeopend en ongebruikt in de originele verpakking geretourneerd te worden. Indien dit niet het geval is, bestaat de kans dat het recht op terugbetaling vervalt.
 4. Kosten voor retournering komen voor rekening van Consument, tenzij Verkoper hierop een uitzondering maakt. Deze uitzondering is alleen geldig indien Verkoper deze schriftelijk bevestigt.
 5. Beoordeling van het geretourneerde Product staat aan de zijde van Verkoper.
 6. Indien bij retournering het Product beschadigd blijkt of op enige wijze afwijkt van het origineel verstuurde Product, vervalt het recht op vergoeding van het aanschafbedrag, tenzij beschadigingen of afwijkingen de originele reden voor retournering is.
 7. Indien bij retournering het Product beschadigd blijkt of op enige wijze afwijkt van het origineel verstuurde Product, vervalt het recht op vergoeding van het aanschafbedrag, tenzij beschadigingen of afwijkingen de originele reden voor retournering is.
 8. Wanneer een Product bij levering enige vorm van gebreken vertoont, dient Consument contact op te nemen met Verkoper. Verkoper biedt een passende oplossing voor het gebrek.
 9. De beoordeling of een oplossing passend is voor het gebrek staat aan de zijde van Verkoper.
 10. Gebreken dienen zo zorgvuldig mogelijk schriftelijk (lees e-mail) bekend gemaakt te worden en waar mogelijk vergezeld met een foto van het gebrekkige Product.

7. Retourneren winkel

 1. Een Product aangeschaft in de Winkel van Verkoper, kan alleen geretourneerd worden indien de verpakking van het Product ongeopend is en het originele aankoopbewijs aanwezig is.
 2. Producten welke beschadigd worden geretourneerd worden niet ter retournering geaccepteerd. Tenzij de beschadiging redelijkerwijs te wijten is aan Verkoper.
 3. Indien Consument een Product retourneert in de Winkel, zonder dat het Product enige vorm van gebreken toont, staat het Verkoper vrij om een tegoedbon aan Consument uit te keren in plaats van een contant bedrag.
 4. Indien het Product gebreken vertoont welke redelijkerwijs te wijten zijn aan Verkoper, ontvangt Consument het volledige aankoopbedrag terug.
 5. Verkoper kan indien gewenst een overeenkomstig Product ter beschikking stellen aan Consument, ter compensatie voor enig gebrek.
 6. Bij een gebrekkig Product dient Consument Verkoper een redelijke termijn te geven tot herstel van het gebrek. Deze termijn bedraagt ten minste 14 dagen.

8. Aansprakelijkheid

 1. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van Verkoper en – indien deze zich mocht voordoen haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag dat betaald is ten tijde van aanschaf van het Product.
 2. Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn is deze aansprakelijkheid beperkt tot het in de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Verkoper bepaalde bedrag.
 4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verkoper aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Verkoper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 7. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 8. In geen geval is Verkoper aansprakelijk voor gegeven garanties en zekerheden door derden of (personeel van) Verkoper.
 9. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade welke Consument, enig andere (rechts)persoon of derde lijdt door ondeugdelijk of onbehoorlijk gebruik van het Product. Behoorlijk gebruik van het Product is de Consument zijn eigen verantwoordelijkheid.
 10. Het gebruik van een Product door Consument is altijd op eigen risico. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor uitgebleven (meetbare) resultaten, bijwerkingen en/of aandoeningen die het resultaat zijn van onzorgvuldig onderzoek naar en/of gebruik van een door Verkoper aangeboden Product.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper.
 12. Verkoper is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door een derde/vervoerder van Verkoper, welke niet direct in dienst is van Verkoper.

9. Beleid bij Klachten

 1. Consument dient enige vorm van klachten of opmerkingen binnen een redelijke termijn, na ontdekking van een gebrekkig Product te melden. De termijn voor melding is in ieder geval 7 dagen na ontdekking van het gebrek. Hierbij geldt dat de termijn begint te lopen vanaf het moment dat Consument het gebrek ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 2. Verkoper zal na bekendmaking van de klacht binnen 7 dagen contact opnemen, om de klacht en verder te ondernemen stappen te bespreken.
 3. Consument dient Verkoper altijd de gelegenheid te stellen om het gebrek te herstellen. Per gebrek wordt tussen Partijen een redelijke termijn vastgesteld. Indien een melding bestaat uit meerdere gebreken, wordt per gebrek een passend termijn voor herstel bepaald.
 4. Beoordeling van de vorm van werkzaamheden welke verricht worden voor het herstel van het gebrek is altijd aan de zijde van Verkoper.

10. Privacy en gegevens van consumenten

Verkoper conformeert zich te allen tijde aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of hieraan verwante wet- en regelgeving.
Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

11. Overmacht

 1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Verkoper ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet waren te voorzien is Verkoper niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend waren bij het aangaan van de Overeenkomst.
 2. Verkoper heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Hierbij ontstaat geen recht op de teruggave van gelden.
 3. Indien Verkoper een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is Consument zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

12. Conversie

Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Verkoper ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet waren te voorzien is Verkoper niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend waren bij het aangaan van de Overeenkomst.

13. Nawerking

Indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven, zullen deze hun gelding behouden, na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

14. Strijdige clausules

Indien de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst strijdige bepalingen bevatten, gelden de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de tussen Partijen besloten Overeenkomst. Dit geldt alleen indien deze een uitdrukkelijke Opdrachtbevestiging bevat. In elk ander geval gelden de bepalingen, zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

15. Niet naleving Algemene Voorwaarden

Indien Consument zich niet conformeert aan hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden, heeft Verkoper het recht om te weigeren verdere Diensten voor Consument uit te voeren.

16. Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten tussen Consument en Verkoper, alsmede deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

17. Forumkeuze

De rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam (kamer civiele zaken/kanton) is bevoegd om kennis te nemen van geschillen. Niettemin heeft Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Hebt u vragen met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden?

Neemt u gerust contact met ons op via onderstaande gegevens.

Zamalia Experience
Staalstraat 26
1011 JM Amsterdam
Nederland

e-mail: [email protected]
KvK (Kamer van Koophandel) nummer: 80383270